مدیر عامل

مهندس ابوذر علیپور

معاون

 سمیه هادی

مدیر دفتر

محدثه حیدری

مدیر دپارتمان فنی

مصطفی پریشانی

مدیر دپارتمان مالی

مرضیه محمدی